પ્રબળ જીજીવિષા એ જીવવા અને જીતવા અનિવાર્ય છે || જય વસાવડા

25835
1371202192
Jay Vasavada Original 'Planet JV '
2019-09-21 12:14:14 קטגוריה: בידור מאת: Jay Vasavada Original 'Planet JV '
પ્રબળ જીજીવિષા એ જીવવા અને જીતવા અનિવાર્ય છે Jay Vasavada is Gujarati language writer and columnist. Born and brought up in Gondal, Gujarat, he writes column in various newspapers since 1996. He published several books compiling his columns. He served as a lecturer of marketing for three years in Commerce College affiliated with Saurashtra University. He later served as principal-in-charge. He frequently lectures at...

סרטונים קשורים ∽ પ્રબળ જીજીવિષા એ જીવવા અને જીતવા અનિવાર્ય છે || જય વસાવડા