વિચારોથી મોડર્ન બનીએ ।। જય વસાવડા

11985455
1322847212
Jay Vasavada Original 'Planet JV '
2019-08-26 08:42:03 קטגוריה: בידור מאת: Jay Vasavada Original 'Planet JV '
વહેતુ પાણી હસતો માણસ અને ખુલતા વિચારો આજતો જીવન છે અને વહેતા જીવનમાં બંધિયાર સંકુચિત વિચાર કે વિચારસરણી નું શું કામ ? વાસી ખાતા નથી તો વાસી વિચારવું શા માટે ? ચાલો રોજ નવું વિચારીએ Jay Vasavada is Gujarati...

סרטונים אחרים מאת Jay Vasavada Original 'Planet JV '