អត់បញ្ហា - Sing By លីម ជា ខាវ ( Sasda New MV 2017 )

1655243626424
264261431619
Sasda Production - [ Official ]
2017-06-05 07:25:15 קטגוריה: בידור מאת: Sasda Production - [ Official ]
អត់បញ្ហា ដឹកនាំដោយៈ ហៀន រតនា ថតដោយៈ P ទំនុកច្រៀងៈ សុន រដ្ឋា សម្រួលបទភ្លេងៈ Tonosaki Sing By លីម ជា ខាវ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ផលិតកម្ម សាស្តា យើងខ្ញុំ មាន ស្ទូតឌីយ៉ូ ( Studio ) ថតសម្លេង សម្រាប់ជួល ១បទ...

סרטונים קשורים ∽ អត់បញ្ហា - Sing By លីម ជា ខាវ ( Sasda New MV 2017 )