Jacelyn Pate
  • 10
  • 319129
  • 0

מרתה מדברת - פרק 40: מה מטריד את בוב

140450   271   15
2015-03-12 18:40:54 Category: Film & Animation מאת:
מרתה מדברת - פרק 66: סיפורי מרתהמרקו מגיע לקורדובה, אך מתברר שמשפחת מקינז עזבה את העיר. מרקו אובד עצות. הוא... מהלך מְאזן אריס ולאבל מנסים לחלק את הצ'י שנותר... מרתה מדברת - פרק 10: אמת או שקריורם מקבל מדודה שלו מאמריקה, בובה כפפה. יורם מותר עליה ונותן אותה לקופיקו, הבובה מתעוררת לחיים, ומציגה את עצמה כדבי, אך היא מד... מרתה מדברת - פרק 40: מה מטריד את בוב מרתה מדברת - פרק 40: מה מטריד את בוב